સેંટ ઝેવિયર્સ શાળા મિરઝાપુર દ્વારા આયોજીત - સ્વૈચ્છિક રક્તદાન શિબિર


સેંટ ઝેવિયર્સ શાળા મિરઝાપુર દ્વારા આયોજીત - સ્વૈચ્છિક રક્તદાન શિબિર